Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Regulamin


I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego alwies.pl jest firma ALWIES z siedzibą w Przystajni, ul. Rynek 11; 

NIP: 574-100-24-89.

2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. każda osoba prawna,
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych
zwana dalej "Kupującym".

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego „alwies.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej ( nie dotyczą salonu detalicznego). Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.alwies.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż oryginalnie zapakowanego sprzętu AGD, RTV, GSM. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i alwies.pl jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

 

7. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

8. Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081)

9. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.alwies.pl są przetwarzane przez P.H.U ALWIES w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


II Warunki techniczne

1. W przypadku towarów ze statusem "na zamówienie" termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.


2. W przypadku towarów ze statusem "chwilowy brak" zamówienie nie może zostać złożone do czasu zmiany statusu towaru na "dostępny od ręki".

 

3. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 10 Regulaminu jest niemożliwe, P.H.U ALWIES zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.

 

4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należności za towar. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.


5. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy P.H.U ALWIES., a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez P.H.U ALWIES.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.


7.  Mimo dołożenia wszelkich starań firma P.H.U ALWIIES. nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

 

8. Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT lub paragon. Do każdego zamówienia wystawiany jest jeden dokument sprzedaży.

 

  1. P.H.U ALWIES może anulować zamówienie, jeżeli:
    a. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,
    b. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
    c. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

III Warunki dostawy

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu internetowego alwies.pl przewóz towarów do Klientów.

 

  1. Czas dostawy jest zależny od asortymentu i wynosi w większości przypadków od 1-2 dni roboczych , w poszczególnych przypadkach może wydłużyć się do 14 dni roboczych. Przed dokonaniem zakupu , jeżeli dostawa jest pilna , skontaktować się telefonicznie z naszym sklepem pod nr telefonu 34-319-17-14 celem ustalenia dostępności i czasu realizacji.


3. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiadają firmy kurierskie.

UWAGA! DOSTAWA POD WSKAZANY ADRES, KURIER NIE WYNOSI TOWARU NA PIĘTRA ANI DO MIESZKANIA.

Klient może podczas składania zamówienia wybrać usługę wniesienia przesyłki do mieszkania. Jest to usługa dodatkowo płatna i dotyczy wybranych towarów znajdujących się w ofercie sklepu alwies.pl.

4. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8-17. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie dostarczenia przesyłki.


5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.

 

6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.


7. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


8. P.H.U ALWIES ma prawo do ubiegania się o rekompensatę za zmniejszenie wartości towaru , w razie wykrycia śladów zużycia.


9. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


IV Gwarancja jakości

1. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu internetowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.


2. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronie internetowej sklepu internetowego alwies.pl.


3. Sklep internetowy alwies.pl nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary. W związku z powyższym wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

 

V System ratalny


1. Procedura w razie skorzystania z oferty systemów ratalnych:
a. z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji bank uruchamia procedurę ratalną,
b. zamówienie zostaje sfinalizowane w momencie otrzymania przez sklep numeru umowy kredytowej.


2. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.


VI Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

2.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

4.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności

5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

7 . Zwracany towar zostanie przyjęty przez P.H.U ALWIES tylko wtedy, gdy pozostanie w stanie niezmienionym w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący).

VII Postanowienia końcowe

1. Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym alwies.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

2. Założenie konta w sklepie internetowym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych (newsletter). Rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych należy dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w mailu, lub poprzez konto użytkownika (zakładka ustawienia)